REZZtech s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU REZZ s.r.o. upravujúci reklamačné podmienky medzi predávajúcim  a kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúcim v internetovom obchode www.rezz.sk je REZZ, s.r.o., Jána Prháčka 2317/36, Trenčín, 911 05.

2. Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie predávajúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

  • kto reklamáciu podáva (spoločnosť, IČO, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
  • predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha,
  • komu je reklamácia adresovaná,
  • dátum podania reklamácie,
  • podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene kupujúceho musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie kupujúceho vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

  • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla kupujúceho)
  • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí kupujúci doručenie
  • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predajcu.

7. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predajcom a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 18.05.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.